A tengerészek életében az egyik legnagyszerűbb pillanat, amikor kihajóznak, és mehetnek haza a családhoz! A Rolling Home egy ilyen shanty, a várakozás a hazatérésre.
Bár a nóta angol, azért a németeknek is megvan a maguk verziója, hallgassuk meg a Shanty Chor Bremerhaven előadásában.
A szöveg természetesen követhető, de hogy érteni is lehet ezt az erős tájszólást...


Von Hamborg fohr so'n ohlen Kassen
Mit Namen heet he Magellon
Dor weer bi Dog keen Tied tom Brassen
Dat leet se al bit Obends stohn!

Roling home, rolling home
Rolling home across the sea
Rolling home to di old Hamborg
Rolling home, mien Deern to di!

Bi Dag dor kunn dat weihn un blosen
Do weer noch lang keen Hand anleggt
Doch slegt de Klock erstmol veer Glosen
Donn weer de ganze Plünnkram steckt!

Roling home, rolling home
Rolling home across the sea
Rolling home to di old Hamborg
Rolling home, mien Deern to di!

Dat weer so recht den Ohln sien Freeten –
Dat gung em öber Danz un Ball –
Darr Janmaat grod de Piep ansteken
Dan rööp de Ohl: "Pull Grootmarsfall!“

Roling home, rolling home
Rolling home across the sea
Rolling home to di old Hamborg
Rolling home, mien Deern to di!

Dat kunn de Kerl verdeubelt ropen
Dat weer em just so no'n Strich
Man schraal de Wind denn noch sechs Streeken –
Wat weer der Kerl denn gnatterich

Roling home, rolling home
Rolling home across the sea
Rolling home to di old Hamborg
Rolling home, mien Deern to di!

Un unsen heilgen stillen Freedog –
Wat doch uns höchste Festdag is –
Un unsen heilgen Buß- und Beeddog
Dor seggt de Ohl: "Dat giff dat nich!“

Roling home, rolling home
Rolling home across the sea
Rolling home to di old Hamborg
Rolling home, mien Deern to di!

Roling home, rolling home
Rolling home across the sea
Rolling home to di old Hamborg
Rolling home, mien Deern to di!